Những mục tiêu và nhiệm vụ thời kỳ 20 đến 30 tuổi

Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, mỗi người chúng ta hoàn thành một vài nhiệm vụ quan trọng. Không có chuẩn định nào rõ ràng cho từng nhiệm vụ cần được hoàn thành, vì có thể có những cách lành mạnh và có những cách không lành mạnh.
  • Nhận ra những cơ hội hạn định cho sự phát triển ngay trong gia đình và thiết lập cá tính riêng của mình.
  • Khởi sự định hướng nghề nghiệp.
  • Phát triển sự tin tưởng và cảm nhận thích đáng về mình để bắt đầu thiết lập những mối thân tình bền vững.
  • Học cách sống độc lập.
  • Sinh đẻ và/hoặc làm cha làm mẹ (có người có con sớm thì tốt những có người có con muộn mới tốt).

Nội dung liên quan đến tuổi trưởng thành:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét